Казуса доброволен пенсионен фонд или застраховка живот за пенсия или рента

Спестовните застраховки (в т.ч. застраховките живот за пенсия или рента ) и доброволните пенсионни фондове се явяват алтернативни инвестиции за хората желаещи да инвестират дългосрочно с цел подсигуряване срещу риска старост.

Тези хора отлагат сегашното си потребление и спестяват за бъдещето, когато се пенсионират и техните доходи намалеят. Доброволните пенсионни фондове и спестовните застраховки се конкурират с всички спестовни продукти, с всички алтернативни нивестиции – акции, облигации, депозити, съкровищни бонове, дялове на взаимни фондове, инвестиции в недвижимо имущество (в т.ч. и в АДСИЦ) и др.

Най-близки по своя характер от всички инвестиции и съответно най-конкурентни са доброволните пенсионни фондове и застраховките живот, в частност застраховката живот за пенсия или рента.

Основният въпрос е кое да изберем – застраховка или ДПФ?
Въпреки че са много сходни по характер, те все пак са различни продукти, които имат различни предназначения. Дори и като инвестиции основното предназначение на застраховките живот за пенсия или рента е защита срещу определени застрахователни събития – смърт, трайна или временна неработоспособност. При настъпването на тези рискове застрахователните компании изплащат на застрахованите лица или на техните наследници определената в договора застрахователна сума или част от нея (в някои случаи + реализирания доход от инвестициите на средствата).

Средствата натрупани в индивидуалните партиди на осигурените в ДПФ също се онаследяват при смърт на осигуреното лице. Основната разлика е в размера на сумата, която ще получат децата (наследниците) на лицата. При животозастраховането тази сума е предварително определена в застрахователния договор, като няма значение кога настъпва събитието.Независимо от това колко застраховатлни премии сте платили (при разсрочено плащане) наследниците Ви ще получат точно тази сума.

Ако се осигурявате в доброволен пенсионен фонд , сумата която ще завещаете на наследниците Ви ще зависи от натрупаните средства по индивидуалната Ви партида т.е. ако с Вас се случи най-лошото скоро след започване на допълнителното Ви осигуряване наследниците Ви ще получат много малка сума, сходна по размер с направените от Вас вноски за осигуряване в ДПФ. Следователно, ако желаете да подсигурите бъдещето на децата си (или други наследници) при евентуална Ваша смърт е по-добре да сключите застраховка живот.

Ако сте болен, получи ли сте инфаркт или сте прекарали тежко заболяване, застрахователите могат да откажат да Ви застраховат или да Ви застраховат, но при определени утежняващи условия. В такива случаи застрахователните компании увеличават условно възрастта на клиентите и така се увеличава и застрахователната премия, която клиентите внасят. Ако се опитате да скриете болестта си, то Вие рискувате Вашите наследници да не получат нищо, тъй като Вие сте скрили тази информация от застрахователите. Някои компании дори изискват задължителен медицински преглед преди сключването на дългосрочните застраховки. Пенсионноосигурителните дружества, които управляват доброволните пенсионни фондове не взимат това предвид, следователно ако сте болен това е по-добрия избор за Вас.

Основно предимство на доброволните пенсионни фондове е, това че осигуряващите се в тях могат да разполагат с парите си по всяко време. Т.е ако внасяте ежемесечно по 50 лв. в ДПФ, Вие можете срещу определена такса (най-много 20 лв.) да теглите от средствата натрупани в индивидуалната Ви партида. В случай че Вашата месечна застрахователна премия е в същия размер – 50лв и Вашата застраховка е дългосрочна (20 години) спестовна Вие трудно бихте могли да ползвате тези средства преди изтичането на застраховката. Някои застрахователни компании предлагат възможност на застрахованите лица да откупят застраховките си по откупна стойност преди изтичането на срока им. В такива случаи се изплащат процент от натрупаната в резерва стойност, като така таксите могат да бъдат значителни (този процент варира от 10 до 100).

Друго предимство на доброволното пенсионно осигуряване е възможността осигуреното лице да прехвърли натрупаните средства от един фонд в друг, управляван от друго пенсонноосигурително дружества веднъж годишно. Така ако не сте доволни от управлението на Вашите средства Вие може да смените компанията, която ги управлява. При застраховките живот, това не е възможно, дори и при тези свързани с инвестиционен фонд.

Ако можете да отделяте примерно 50 лв. месечно и искате да направите дългосрочна инвестиция за бъдещето търсейки да постигнете доходност, определено за Вас е по-добре да започнете да се осигурявате в доброволен пенсионен фонд . Средноаритметичната доходност, която реализираха фондовете през последните три години – 2005. 2006, 2007 е съответно 8.60%, 9.58%, 20.27%. Ясно се вижда че с една доходност от около 9% средногодишна за период от 20 години, средствата които се натрупват в индивидуалните партиди биха могли да станат много повече от тези, които лицето е внесло. Сключвайки застраховка живот за пенсия или рента , след изтичането й Вие ще получите застрахователна сума под формата на месечна пенсия, чийто размер няма да надвиша значително сумата на месечните премии, които сте внасяли. Все пак риск, който поемат застрахователните компании е доста по-голям и тяхната премия затова е по-висока.

Ако сте на възраст 50-55 години и сега вземате това решение, трябва да имате предвид, че при определяне на застрахователната премия, възрастта Вие е от голямо значение и това може да доведе до нейно значително увеличение. Следователно в този случай отново с инвестиционна цел е по-удачно осигуряването в доброволен пенсионен фонд .

Предимство на застраховките живот за пенсия и рента е, че с тях може да се ограничите последствията от повече рискове освен възраст, с която идва и намаляването на дохода. Някои застрахователни компании предлагат възможност за сключване на допълнителни клаузи към застраховките за допълнителни покрития. Такива клаузи могат да бъдат „Злополука”, „Трайна загуба на трудоспособност”, „Временна загуба на трудоспособност”, „Разходи за лекарства и консумативи при злополука”, „Болничен престой” и други. Включването на такива клаузи е свързано с заплащане на допълнителна застрахователна премия.

Поради голямото сходство между двата продукта няма универсално решение на казуса дали да се осигуряваме в доброволен пенсионен фонд или да се сключим застраховка живот за пенсия или рента . За да вземете такова решение Вие трябва да сте наясно с желанията и целите си. От значение са и други фактори като възрастта и здравословното Ви състояние.