Защита на дохода и застраховка за кредитополучател

Ако сте взели какъвто и да е вид заем, много важно е да правите всички плащания изцяло и навреме. При изплащане на ипотечен кредит, ако Вие не успявате да се справите, можете да изгубите Вашия дом.

Понякога неочакваното се случва. Например, Вие можете да изгубите Вашата работа или да бъдете неспособни да работите поради дългосрочна болест или злополука. В тези случаи застраховка на Вашия доход или застраховка за кредитополучател може да бъде полезна.

Застраховката "Разни финансови загуби" за физически лица може да покрива рискове свързани със заетостта т.е. застрахователят изплаща обезщетение на застрахования при загуба на трудово възнаграждение (доход) в резултат от прекратяване на трудов договор. Обезщетенията се изплащат за определен период и не се изплащат, когато прекратяването на трудовия договор е вследствие от неизпълнението на задълженията от застрахования.

Може да сключите и „Постоянна здравна застраховка”, по която застрахователят да изплаща фиксирани еднократни или периодични суми за определен период или пожизнено, при неработоспособност, причинена от злополука или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване.

За да се защитите срещу невъзможността да върнете заем поради трайна неработоспособност или смърт, Вие може да сключите Застраховка живот за кредитополучатели. При настъпване на покрит по застраховката риск застрахователят изплаща на финансовата институция –кредитор непогасената част от паричните задължения - главница плюс лихви, но не повече от застрахователната сума.

Като допълнение към основна застраховка живот може да сключите допълнителни застраховки, които да покриват временна или трайна неработоспособност вследствие на злополука и заболяване или такава застраховка, чието застрахователно покритие е срещу невъзможност за упражняване на професия или занаят вследствие на телесно увреждане.

Сключвайки която и да е от посочените по-горе застраховки, Вие може да се защитите срещу невъзможността да работите (получавате доход от това) и да плащате вноските по Вашия заем.