Защита на Вашето здраве

Всеки може да защити собственото си здраве като се осигурява доброволно в допълнителен здравноосигурителен фонд или като сключи постоянна здравна застраховка.

Според Кодекса за застраховането постоянните здравни застраховки са два вида:


а) застраховка за изплащане на медицински разходи или на фиксирани суми за диагностициране и лечение, произтичащи от злополука или заболяване или от определени видове злополука или заболяване;

б) застраховка за изплащане на фиксирани еднократни или периодични суми за определен период или пожизнено, при неработоспособност, причинена от злополука или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване.

За да получите повече информация за тези застраховки и за да сравните отделните застраховки, предлагани от различните компании може да използвате нашите Сравнителни таблици.
Доброволното здравно осигуряване

Доброволното здравно осигуряване е допълнително и се осъществява от акционерни дружества, регистрирани по Търговския закон и получили лицензия при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване. Лицензираните здравноосигурителни дружества финансово обезпечават (поемат) определени здравни услуги и стоки, срещу заплащане на здравноосигурителни премии, въз основа на здравноосигурителни договори.

Чрез доброволното здравно осигуряване се обезпечава предоставянето на здравни услуги и стоки извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Чрез доброволното здравно осигуряване може да се обезпечават и здравни услуги и стоки, които са в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Доброволното здравно осигуряване може да се извършва чрез възстановяване на разходи или чрез абонаментно обслужване.

  • Доброволното здравно осигуряване чрез възстановяване на разходи е форма, при която здравноосигурителното дружество частично или изцяло възстановява разходите за здравно обслужване на осигурените лица при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи. Разходите могат да се възстановяват както на изпълнителите, така и на осигурените лица за предоставените или за заплатените здравни услуги и стоки.
  • Доброволното здравно осигуряване чрез абонаментно обслужване е форма, при която здравноосигурителното дружество при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи осигурява предоставянето на определени здравни услуги и стоки на осигурените лица от определени изпълнители на медицинска помощ, с които здравноосигурителното дружество е сключило договор.Към 01.06.2007 г. са лицензирани 13 здравноосигурителни дружества: "Български Здравноосигурителен Фонд" ЕАД, „Доброволна Осигурителна Мрежа - Здраве" АД, „Обединен Здравно Осигурителен Фонд - Доверие”, „Ти Би Ай Здравно Осигуряване" АД, Дженерали Закрила Здравно Осигуряване АД, Здравноосигурителен Институт АД, Здравноосигурителен Фонд Медико-21 АД, Здравноосигурителна Компания България Здраве АД, Здравноосигурителна Компания Надежда, Здравноосигурителна Компания Свети Николай Чудотворец АД, Здравноосигурително Акционерно Дружество ДЗИ София, Здравноосигурително Дружество - Планета АД, Здравноосигурително Дружество Всеотдайност АД.

Видовете здравно осигурителни пакети, които предлагат тези здравноосигурителни дружества са:

1. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
2. Извънболнична медицинска помощ
3. Болнична медицинска помощ
4. Стоматологични услуги
5. Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ
6. Възстановяване на разходите
7. Други пакети

Тези пакети включват определените в здравносогурителните договори здравни услуги и стоки, които се покриват изцяло или частично от здравноосигурителните дружества.